آخرین ویرایش : January 10, 2012

حمده خمیس احمد


توضیحات بیشتر:

قصائد وی نیز در بیشتر مطبوعات عربی چاپ شده است از جمله: أدب و نقد، السفیر، النداء، صوت الکویت، العامل، الوطنی.


done in 0.0582 seconds