آخرین ویرایش : January 9, 2012

حسن سالم حسن الدوسری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۷۴م. )
دیپلم بازرگانی

کشور مصر

( تا ۱۹۹۰م. )
دیپلم مدیریت از موسسه عربی در مصر

ایالت برمن در آلمان

( تا ۱۹۸۲م. )
دیپلم زبان آلمانی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده مستقل دور دوم و سوم مجلس نمایندگان بحرین از استان شمالی

رئیس

شهرداری شهر منامه

( از ۱۹۹۳م. )
مدیر گروه راه ‏ها و حفاظت راه‏ ها در شهرداری در سال 1996 
مدیر دفتر راه ‏ها و اداره پارک‏ ها و کاردار معاون مدیرکل شهرداری در سال 2001

صندوق خیریه "البدیع"عضو


حسن سالم حسن الدوسری

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
از قبیله الدواسر
پیرو مذهب سنی
رایانامه Bu-7asan79@hotmail.com

done in 0.061 seconds