از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
۱۸۹۱م.۱۸۹۱م.
۱۹۴۶م.-
۱۹۵۳م.-
۱۹۶۳م.-
۱۹۶۴م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان دیاله عراق واقع است.

done in 0.0792 seconds