آخرین ویرایش : August 5, 2018

سلمان هادی الطعمة


توضیحات بیشتر:
  • شاعر ، محقق حوزه میراث تاریخی ، فعالیت در زمینه تدریس و پس از مدتی بازنشستگی ، سپس روی آوردن به حوزه تالیف ، عضو اتحادیه ادبای عراق.

done in 0.0494 seconds