آخرین ویرایش : January 8, 2012

سید جمیل کاظم حسن محمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۰۱م. )
فوق لیسانس دیپلماسی صلح و توسعه

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۹۸م. )
دیپلم تحصیلات عالی در فلسفه

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۹۶م. )
لیسانس فلسفه هنر و روانشناسی

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۸۵م. )
تحصیل در امور رایانه ای


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
نماینده دور دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان پایتخت.
نماینده مستعفی دور سوم مجلس نمایندگان بحرین از استان پایتخت 2010

عضو

کارمند

شهرداری جدحفص

( از ۱۹۸۷م. تا ۱۹۸۸م. )
بازرس ساخت و ساز

وزارت آموزش و پرورش بحرین

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۲م. )
بازرس اجتماعی


گرایشات


عضوتوضیحات بیشتر:

دارای دو دختر و یک پسر.


done in 0.0373 seconds