آخرین ویرایش : May 5, 2018

شاذل طاقة

تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۴م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

done in 0.0434 seconds