آخرین ویرایش : March 5, 2018

رؤوف خانقاه

تاریخ تولد ۱۸۹۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۳م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0426 seconds