آخرین ویرایش : February 20, 2018

قحطان عونی


توضیحات بیشتر:
  • فارغ التحصیل مهندسی معماری
  • وی مجموعه ای از تابلوهایی که ترکیبی از طبع معماری و حروف و رنگ است را از خود به جای گذاشت

done in 0.0446 seconds