آخرین ویرایش : January 7, 2018

سلام مصطفی

آثار


نویسنده

" جمهوریة الرغیف "


مجموعه اشعاری که درباره فاجعه حلبچه به چاپ رسیده است.


ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0429 seconds