آخرین ویرایش : January 18, 2012

زرار طاهر امین خلیل

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مهندسی مکانیک


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره دوم .
رئیس کمیسیون کار و آبادانی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان دوم کردستان .

رئیس

شرکت بیتوین


پیش و پس از عضویت در پارلمان به عنوان مهندس و رئیس این شرکت مشغول به فعالیت بوده است .


گرایشات


عضو


زرار طاهر امین خلیل

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر رانیه
متولد رانیه در سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه zrar_tahir@yahoo.com

done in 0.0554 seconds