آخرین ویرایش : April 8, 2017

ابراهیم ابوعوف

مناصب و مشاغل


نماینده

جماعت اخوان‏ المسلمین (الإخوان المسلمون)

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۱۰م. )
اولین نماینده «جماعت اخوان‏ المسلمین» در مجلس ملی  مصر از بخش منیة النصر


گرایشات


دبیرکل

حزب «الحریة و العدالة»

( از ۲۰۱۱م. )
دبیر حزب «الحریة و العدالة» در شعبه استان دقهلیه


تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
ملیت کشور مصر

done in 0.049 seconds