آخرین ویرایش : February 19, 2017

دحام عبدالعزیز سلیمان

محل سکونت استان کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره « آلبو حسین » از قبیله « البیات »  منسوب به سادات و دارای پیوستگی از دوشاخه فرزندان امام هادی و نیز موسی المبرقع بن امام محمد جواد می باشد


done in 0.0409 seconds