آخرین ویرایش : January 16, 2012

بهیه جواد الجشی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)


لیسانس ادبیات

دانشگاه لندن


کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه.

دانشگاه بوستون آمریکا


دکترای آموزش و رسانه های آموززشی.

مرکز مطالعات جمعیتی CEDPA در واشنگتن دی.سی.


گواهینامه نظارت و ارزیابی.

آکادمی بی بی سی (BBC Academy)


دارای گواهینامه تهیه کنندگی برنامه برای رادیو و تلویزیون.


مناصب و مشاغل


موسس

انجمن بحرینی پرورش کودک (جمعیة تنمیة الطفولة البحرینیة)


عضو موسس

شبکه عربی سازمان های غیردولتی


موسس و عضو هیئت مدیره شبکه عربی سازمان های غیردولتی بحرین.

نایب رئیس

عضو هیئت مدیره

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دور اول.
عضو کمیته هماهنگی نمایندگان زن مجلس 2004 -2006.
عضو کمیته خدمات در سال دوم دور نخست مجلس.
معاون رئیس کمیته خدمات در سال سوم دور اول مجلس.
عضو کمیته امور حقوقی و مقننه در سال چهارم دور نخست مجلس.
عضو کمیته موقت زنان و کودکان.
عضو مجلس شورای بحرین در دور دوم.
عضو کمیته هماهنگی نمایندگان زن مجلس 2008-2006.
رئیس کمیته خدمات در سال دوم و سوم دور دوم مجلس.
معاون دوم رئیس مجلس شورا در دور سوم.

منشور ملی بحرین - میثاق العمل الوطنی

( از ۲۰۰۰م. )
عضو کمیته عالی تهیه پیش نویس منشور ملی بحرین.

شورای عالی زنان در دولت بحرینکانون توسعه سیاسی بحرین


عضو هیئت امنا

کمیته جایزه علیا حضرت ملکه در بحرین


جایزه ای برای توانمندسازی زنان بحرینی

مرکز اطلاعات زنان و کودکان (مرکز معلومات المرأة والطفل) در بحرین


عضو هیئت مدیره

خانه حمایت از کودکان بحرین

( از ۱۹۸۸م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو هیئت مدیره

شورای عربی کودکی و توسعه در قاهره (مجلس العربی للطفوله و التنمیه)


عضو موسس

شورای ملی فرهنگ، هنر و ادب در بحرینهیئت علمی کالج آموزش دانشگاه بحرینمجمع توسعه خلیج [فارس]انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانهانجمن مطالعات خاورمیانه در شمال آمریکامرکز مطالعات و تحقیقات زنان عرب - تونسمجری

رادیو و تلویزیون بحرین

( از ۱۹۷۶م. )

سرویس عربی BBC

( از ۱۹۷۶م. تا ۱۹۷۸م. )
گوینده و تهیه کننده

کارمند

رادیو و تلویزیون بحرین

( از ۱۹۷۱م. تا ۱۹۷۶م. )

تهیه کننده و گوینده خبر در رادیو و تلویزیون بحرین.

وی از سال 1973 تا 1976 نیز سرپرست برنامه های زنان و کودکان در این مرکز بوده است.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

فیصل رضی الموسوی


بهیه جواد الجشی خاله فیصل الموسوی رئیس دور نخست مجلس شورا است.


علی صالح عبدالله الصالح


بهیه جواد الجشی ، خاله همسر علی الصالح است.


بهیه جواد الجشی

محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وی دارای روابط حسنه با خاندان آل‏ خلیفه است.


done in 0.0701 seconds