آخرین ویرایش : December 10, 2016

نزار منشد طاهر

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «الجلال» عشیره «الشرامطه» و منسوب به سادات

done in 0.0463 seconds