آخرین ویرایش : November 25, 2016

نایف ناصر جیاد حسین خلیفة

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:
  • شیخ خاندان «آل الخلیفة» قبیله «آلبو غنیمه» و پیوسته به عشیره «العکده» و منسوب به سادات علوی

done in 0.0495 seconds