از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
۱۹۴۰م.-
۱۹۴۳م.-
۱۹۴۳م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان سلیمانیه کردستان عراق واقع است.

done in 0.4262 seconds