آخرین ویرایش : July 26, 2016

حامد جاف

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق


در ادوار هفتم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و پانزدهم.


تاریخ تولد ۱۸۸۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۸م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او حامد بیگ او عبدالحمید بن عبدالحمید بن عبدالمجید بن عثمان پاشا بن محمد بن پاشا بن کیخسرو بیگ الجاف می باشد.
  • وی علوم دینی را در حلبچه فراگرفت.
  • وی از رؤسای عشایر «جاف» می باشد، وی معاون حاکم سیاسی نیروهای بریتانیایی در زمان اشغال در حلبچه بود.
  • وی در دوران پادشاهی قائم مقام قائم مقام حلبچه 1932-1924 بود و نیز قائم مقام استان چمچال 1933.

done in 0.0466 seconds