از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۹۷م.
-۱۹۷۴م.
-۲۰۰۳-۰۸م.
-۲۰۰۳-۰۴-۱۰م.
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۵۳م.
-۱۹۷۱م.
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۰م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۵۰ه.ق.-
۱۲۶۴ه.ق.-
۱۲۸۴ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بشمار می‌رود.

done in 0.3221 seconds