آخرین ویرایش : July 2, 2016

جواد مطر الموسوی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۹۸م. )
دکتری تاریخ


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه واسط

( از ۲۰۰۷م. )

معاون

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد


استاد راهنمای تعداد زیادی از پایان نامه های فوق لیسانس و دکتریتوضیحات بیشتر:

وی کارشناس نسخه های خطی است.


done in 0.0498 seconds