آخرین ویرایش : June 11, 2016

هاشم محسن مهدی حمید

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:
  • یکی از شیوخ عشیره «المدامغه الموسویه» ومنسوب به سادات

done in 0.0453 seconds