آخرین ویرایش : June 4, 2016

هاشم جارالله جاسم الموسوی

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «یوشع» از عشیره «العوکلانیون» و منسوب به سادات

done in 0.0475 seconds