آخرین ویرایش : April 24, 2016

جعفر الخلیلی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

روزنامه الفجر الصادق

( از ۱۹۳۲م. )

روزنامه الراعی

( از ۱۹۳۲م. )

هفته نامه الهاتف

( از ۱۹۳۵م. )
چاپ نجف که پس از مدتی امتیاز این مجله را به بغداد منتقل نمود 1949، وی این مجله را در ابتدا به صورت روزنامه و سپس به صورت هفته نامه تا سال 1954 به چاپ رساند اما سرانجام امتیاز این مجله در عهد نوری السعید لغو شد.


آثار


نویسنده

" التعساء "

( از ۱۹۲۱م. )
عنوان اولین داستان وی

" حدیث السعلاة "

( از ۱۹۳۴م. )
نقدی بر عادات جامعه

داستان " السجین المطلق "

( از ۱۹۳۵م. )

داستان " حدیث القوة "

( از ۱۹۴۲م. )

داستان " فی قری الجن "

( از ۱۹۴۵م. )

" القصة العراقیة قدیما و حدیثا "

( از ۱۹۵۷م. )

دایرة المعارف " العتبات المقدسة "


دایرة المعارف معروف ده جلدی که طی دهه شصت میلادی به چاپ رسید و از جمله آثار مهم وی می باشد.


تاریخ تولد ۱۹۰۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۵م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی نزد پدرش و در کتابخانه او تحصیل نمود.
  • داستان نویس، محقق اجتماعی، روزنامه نگار، مدرس و کناره گیری از کار خود به منظور اشتغال در حوزه ادبیات و مطبوعات 1931.

done in 0.0669 seconds