آخرین ویرایش : February 29, 2016

ثامر حمودة

تاریخ تولد ۱۹۱۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۷م.
محل تولد استان ذیقار
ام نخله در ناحیه الکرمه سوق الشیخ
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی ثامر بن حمودة بن مزیعل بن جاسم بن بشارة بن محمد می باشد.
  • او شش پسر دارد.
  • وی تحت نظر پدر خود و روحانیون دینی آموزش دید.
  • وی شیخ عشایر «آل حسن» منسوب به بنی مالک نخعی و بنی هلال می باشد، آن ها از چند عشیره هم پیمان تشکیل می شوند که عبارتند از:«حجام»، «آل حسن»، «الحماحه»، «الحربیه»، «آل جناح»، «الثامریه»، «آل جمعان»، «آل شدود» و «الجامله». «آل حسن» بزرگترین عشایر این اتحاد محسوب می شود و همچنین معروف است که «آل حسن» از چند قبیله با انساب مختلف تشکیل شده غاستو از نظر نسب شناسی عشایر «آل حسن» به خاندان «بنی حسن» در منطقه فرات بازمی گردند و این خاندان نسب برادری با عشایر «آل حسن» در منطقه سوق الشیخ دارند و نسب آن ها به «بنی مالک النخعی» و نسب بعضی دیگر از آن ها به بقایای «بنی هلال» بازمیگردد.
  • ثامر الحمود دارای کتابخانه بزرگی بود که در آن به مطالعه علوم مختلف و نسب شناسی می پرداخت و بنابراین از چهره های شاخص در آن مناطق محسوب می شد.
  • شاعر، شخنران، اداره دیوان وی توسط رؤسای عشایر و بزرگان قوم ، در سال 1957 پس از پدرش به ریاست عشایر «آل حسن» پرداخت.
  • برادران وی عبارتند از: مهلهل، محیبس، طالب، غالب، نصر، عابد، أدور و ریاض.
  • پس از درگذشت شیخ ثامر، پسرش «عادل» شیخ قبیله «آل حسن» شد.

done in 0.0498 seconds