آخرین ویرایش : February 1, 2016

بیر بوداق

ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

مؤسس اولین حکومت بابان، وی در ابتدای حکومتش مناطق لارجان، سوران، شیوی، ماشیکرد، سلدوز، مکری، بانه، شهر بازار و کرکوک را اشغال کرد و آنها را جزء قلمرو خود نمود، برادرش رستم بیگ را به قتل رساند، بر امیر «سیدی بن شاه علی سورانی» چیره شد. وی هنگامی که برای شکار رفته بود توسط سید بن شاه علی سورانی به قتل رسید.


done in 0.0258 seconds