آخرین ویرایش : October 9, 2015

یوسف امین قیصر


توضیحات بیشتر:
  • از اعضای فعال کلیسا، تدریس در موصل، سلیمانیه و سپس عماره
  • وی هنگامی که در کلیسای سنت افرام در موصل به تدریس مشغول بود به نظم بعضی از سرودهای مذهبی پرداخت که یکی از آنها سرود عذراء و دیگری سرود میلاد است.

done in 0.0559 seconds