آخرین ویرایش : October 2, 2015

یوسف الیاس اسحق حسو


توضیحات بیشتر:
  • محقق مباحث حقوقی
  • انتقال بنا به تقاضای شخصی به وزارت آموزش عالی
  • نیل به مرتبه استادی
  • مشارکت در ده ها کنفرانس و نشست عربی و بین المللی در زمینه قانون کار و بیمه اجتماعی

done in 0.0701 seconds