آخرین ویرایش : September 11, 2015

یوسف ابو رهن

تاریخ تولد ۱۸۵۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۳م.
محل تولد استان ذیقار
در صدیفه از توابع ناحیه النصر شهرستان رفاعی در استان ذی قار

توضیحات بیشتر:
  • دارای 7 فرزند پسر
  • شیخ قبیله عربی عتاب، یکی از بزرگترین قبایل ربیعه در استان واسط و ذی قار، آگاه به انساب و قضاوت عشایری
  • فرزند بزرگش حاتم (درگذشته 1993) ریاست عشیره را بعد از وی بر عهده گرفت.

done in 0.0418 seconds