آخرین ویرایش : September 6, 2015

امین یمنی بیگ احمد افندی


توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات قدیمه.
  • شاعر، شهبندر عثمانی در ایران 1291ق، بازگشت به استانبول 1926ق، نماینده ولایات موصل، وان و جده، شهبندر در شهر سنندج و دیدار با شعرا و ادیبان ایران و تأثیر گرفتن وی از آثار و نوشته هایشان.به زبان های فارسی، ترکی و کمی فرانسه مسلط بود.او با اشعار حافظ شیراز ارتباط روحی عمیقی برقرار کرد.

done in 0.0515 seconds