آخرین ویرایش : August 28, 2015

یعقوب اوجین منا

تاریخ تولد ۱۸۶۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۸م.
محل تولد کشور عراق
منطقه باقوفا

توضیحات بیشتر:
  • کاهن 1889
  • مدرس زبان سریانی در دانشسرای «مار یوحنا الحبیب» در موصل
  • ناظر چاپخانه پدران دومنیکن 1895
  • نیل به مقام اسقفی 1902

done in 0.0491 seconds