آخرین ویرایش : August 16, 2015

الهیمص العباس

تاریخ تولد ۱۸۲۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۰۰م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی الهیمص بن عباس بن محمد بن دخیل بن ذیاب بن سرحان بن درویش بن موسی بن عیسی بن محمد السلطان می باشد، او در میان قبایل آلبو سلطان که در حال حاضر الشوملی نامیده میشود متولد شد.
  • رهبر قبیله آلبو سلطان در شهرها و روستاهای استان بابلف شاعرف پدر عبود الهیمص ، شخصیت سیاسی معروف عشایر ، شیخ الهیمص پدرش را در جنگ با دولت عثمانی یاری کرد و به مدت سه سال در اسارت نیروهای ترک بود و نزد آنها ترکی را فرا گرفت ، عشایر به جهت ذکاوت و هوش و برتری او بر رؤسای قبایل دیگر او را ابو سشبع دماغات نامیدند، در یکی از نبردهای وی با عثمانی ها او را دستگیر و در دادگاه محکوم به اعدام شد، اما نجات یافت.در زمان ریاست او قبیله اش در فرات میانی از موقعیت برتری در قیاس با سایر قبایل برخوردار بود.
  • فرزندان او شخیر ، عبود و خمتوش بودند.

done in 0.04 seconds