آخرین ویرایش : August 15, 2015

یحیی کاظم واید الغالبی

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:

شیخ قبیله «الواجد» از عشیره «الغوالب» و منسوب به سادات


done in 0.0459 seconds