آخرین ویرایش : August 9, 2015

اکرم الوتری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه نوشاتل

( تا ۱۹۶۹م. )
دکتری حقوق بین الملل عمومی


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت امور خارجه عراق


سفیر و رئیس اداره حقوقی


آثار


نویسنده

مترجم

" جنی الثمار "


اثر شاعر هندی تاگور ترجمه منثور 1952

" النظریة المحضة فی القانون "


ترجمه ای از کتاب «الفقیه» اثر کلسن 1983 از زبان فرانسه


تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد داود احمد الوتری می باشد.
  • لیسانس حقوق از دانشکده حقوق 1951.
  • شاعر، داستان نویس، حقوقدان، مشاور مجلس شورای دولتی، رئیس هیئت عراق در کنفرانس قانون دریانوردی 1982_1973، رئیس کمیته حقوقی دانشگاه بین المللی العربیه، عضو دادگاه داوری بین المللی در لاهه(هلند).

done in 0.0482 seconds