آخرین ویرایش : July 19, 2015

اسماعیل بادی


توضیحات بیشتر:

علاوه بر آثار ذکر شده تهیه و آماده سازی دیوان شاعر بیزان آلیخان «مشنقة العصافیر» 1999، تهیه و آماده سازی کتاب «سعدالله آفدال الشاعر و البشمرکة و الشهید»2002 و نیز «حوارات حافظ قاضی» را نام برد.


done in 0.0553 seconds