از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۸۲م.۱۹۸۲م.


توضیحات بیشتر:

قصیده بلند

done in 0.0531 seconds