از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۸۲م.۱۹۸۲م.


توضیحات بیشتر:

مجموعه شعر. چاپ بحرین.

done in 0.0519 seconds