آخرین ویرایش : June 28, 2015

اسامة الدوری


توضیحات بیشتر:

از دیگر فعالیت های او ، فعالیت در عرصه مطالعات سیاسی و مشارکت در کنفرانس های تاریخ و باستان شناسی را می توان نام برد .


done in 0.0506 seconds