آخرین ویرایش : May 25, 2015

احمد محمد جاف

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۵۴م. )
نماینده حلبچه


تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۳م.
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • احمد بن محمد بن صالح بیگ بن عزیز بیگ بن محمد بیگ بن قادر بیگ
  • رئیس عشیره جاف

done in 0.0484 seconds