آخرین ویرایش : December 31, 2011

حسن یوسف القرمزی

روابط خانوادگی


نام پسر

نام دخترتوضیحات بیشتر:

وی در گذشته به دلیل اشعاری که در انتقاد از حکومت وقت آل خلیفه می سرود بازداشت شده است.


done in 0.045 seconds