آخرین ویرایش : May 24, 2015

احمد محمد المختار


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد محمد المختار بن ملا احمد بن سلطان بن مبارک بن حسین بن مسلمة الحیالی می باشد .
  • شاعر از ایام جوانی ، پژوهشگر ، اشتغال در مراکز تأمین خوراک موصل و سپس نجف ، کناره گیری از مسئولیت خود پس از مدتی کوتاه ، مدرس و مجدداً کناره گیری از آن
  • امام و خطیب در بعضی از مساجد موصل ، اشتغال در مطبوعات موصل
  • وی مدتی به سختی روزگار خود را سپری کرد و مدتی نیز در راه مبارزه ملی زندانی شد ، او دارای شهرت در محافل استان موصل (نینوا) است .
  • دهها مقاله از وی در مطبوعات موصل و به ویژه در روزنامه « فتی العراق » به چاپ رسید .

done in 0.0409 seconds