از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۹م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر از توابع استان سلیمانیه در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.0585 seconds