آخرین ویرایش : April 12, 2015

احمد رضا


توضیحات بیشتر:

وی فارغ التحصیل دانشکده حقوق و سیاست است ، وی از سناریو نویسان تلویزیون ملی عراق است .


done in 0.049 seconds