از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۹۹-۰۳-۰۶م.
۲۰۱۰-۱۰م.۲۰۱۰-۱۰م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۲م.۱۹۶۲م.


توضیحات بیشتر:

منامه پایتخت کشور بحرین و بزرگترین شهر این کشور است.

done in 0.1287 seconds