آخرین ویرایش : December 30, 2011

آلیس توماس سمعان

تحصیلات


محل تحصیل

کالج انگلیسی تربیت معلم بیروتمراکز آموزش عالی


دیپلم مدیریت بیمارستان و دیپلم مدیریت نظارت.

مراکز آموزش عالی


دیپلم آموزش مربیان.

آکادمی بی بی سی (BBC Academy)


گواهینامه تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه های رادیویی.


مناصب و مشاغل


سفیر

عضو هیئت مدیره

مدرسه الرجا در بحرین

( از ۱۹۸۶م. تا ۱۹۸۷م. )

عضو

مجلس مشورتی یا مجلس الاستشاری در بحرین

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۲م. )

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو مجلس شورای بحرین در دور اول. عضو کمیته خدمات درسال های اول و سوم دور اول مجلس. عضو کمیته موقت برای بررسی موضوع زنان و کودکان در دور اول مجلس. نایب دوم رئیس مجلس شورا در دور اول مجلس. عضو مجلس شورای بحرین در دور دوم. نایب رئیس کمیته خدمات در سال های دوم و چهارم دور دوم مجلس. نایب دوم مجلس شورا در دور دوم مجلس.

مجلس موقت عربی (البرلمان العربی الانتقالی)


عضو کمیته امور اجتماعی و فرهنگی و زنان و جوانان مجلس موقت عربی.

شورای عالی آموزش های حرفه ای بحرین "المجلس الأعلی للتدریب المهنی"

( از ۱۹۷۷م. تا ۱۹۷۹م. )

مدرس

کارمند

وزارت بهداشت بحرین


رئیس بخش آموزش.


سایر موارد


مشارکت در

برنامه "بهداشت مادر و فرزند" یونیسف

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۴م. )
عضو کمیته اجرایی برنامه ملی "بهداشت مادر و فرزند " در بحرین و عمان، زیر نظر سازمان یونیسف.

مرتبط با

بیمارستان مبلغین آمریکایی در بحرین


عضو هیئت اجرایی بیمارستان مبلغین آمریکایی در بحرین.


آلیس توماس سمعان

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • آلیس توماس سمعان از تبار اولین مهاجران عراقی به بحرین است.
  • وی مدتی تهیه کننده و کارگردان برنامه های رادیویی در لبنان بوده است. 

done in 0.063 seconds