از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۱۰م.۱۹۱۰م.
۱۹۴۰م.۱۹۴۰م.
۱۹۴۳م.-
۱۹۴۳م.-
۱۹۵۰م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۶۰م.۱۹۶۰م.
۱۹۷۳م.۱۹۷۳م.
۱۹۷۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۵م.
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
-۱۹۲۱م.


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان بصره عراق است.

done in 0.1541 seconds