از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۹۴۸م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۶۰م.-
۱۹۶۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان اربیل کردستان عراق واقع است.

done in 0.0739 seconds