آخرین ویرایش : February 7, 2015

ابوبکر شیخ جلال


توضیحات بیشتر:
  • او شاعر و نویسنده و مشاور تربیتی است ، همه نوشته های وی در بغداد به چاپ رسید ه است . وی در شهرهای « حلبچه و پنجوین » تدریس کرده و تا زمان بازنشستگی مدیر مدرسه  « کانی اسکان » در سلیمانیه بود .
  • وی بارها به جهت فعالیت های سیاسی اش به زندان افتاد .
  • وی دیوان شعری در سه جلد دارد .

done in 0.0496 seconds