آخرین ویرایش : February 1, 2015

ابراهیم مهدی اطیمش

آثار


نویسنده

" الشعراء الغری "


علی الخاقانی به جمع آوری و انتشار اشعار وی در موسوعه خود تحت این عنوان در جلد اول 1954 پرداخته است .

" ماضی النجف و حاضرها "


بخشی از اشعار وی توسط شیخ جعفر محبوبه در این کتاب به عنوان جلد دوم در 1955 به چاپ رسید .


تاریخ تولد ۱۸۷۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۱م.
محل تولد استان ذیقار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او در ادبیات عربی و علوم دینی در نجف تحصیل نمود .


done in 0.0503 seconds