آخرین ویرایش : January 23, 2015

ابراهیم ربیع


توضیحات بیشتر:
  • وی نقاش است دوره دوم از آکادمی را از بیروجیای ایتالیا کسب نمود .او تلاش های جدیدی در عرصه دنیای کودکان و نقاشی های کودکان در دو مجله مختبی و المزمار داشته است .
  • او در سال 1980 عضو جمعیت هنرمندان هنرهای زیبای عراق بود .
  • وی در بغداد نمایشگاه شخصی برپا نمود و در سالن موزه ملی در بغداد 1984_1982 و 1986 و 1988. در جمعیت هنرهای زیبا در موصل نیز نمایشگاه برپا نمود . او همچنین در فستیوال ها و نمایشگاه های داخل و خارج از عراق شرکت نمود .

done in 0.0622 seconds