آخرین ویرایش : December 28, 2014

ابراهیم الواعظ

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۳۰م. تا ۱۹۳۱م. )
نماینده حلّه


آثار


نویسنده

پژوهشگر


تاریخ تولد ۱۸۹۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۸م.
محل تولد استان حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در سال 1921 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد .
  • وی حقوقدان و وکیل است و در تعدادی از مراکز قضایی از آن جمله : رئیس دادگاه های موصل ، رئیس بازرسی قضایی در بغداد و عضویت در تعدادی از انجمن های اجتماعی فعالیت داشته است .
  • او مبارز در دوره عثمانی بود .
  • پدر وی از مفتیان حلّه بود .

done in 0.0519 seconds