آخرین ویرایش : November 28, 2014

ابتسام سید عبدالکریم المدنی


توضیحات بیشتر:
  • وی در سال 2001 دکتری فلسفه زبان و ادبیات عرب کسب نمود .
  • وی استادیار پژوهش های قرآنی ، مدرس دبیرستان و دانشگاه است . وی نویسنده و پژوهشگر علمی است ، در بیش از 20 کنفرانس در داخل و خارج عراق شرکت داشته ، داوری بیش از 30 رساله فوق لیسانس و دکتری و نظارت و کارشناسی علمی و زبان شناسی بر دهها مقاله و رساله دانشگاهی داشته است .
  • وی در تدریس دوره دبیرستان درجه عالی کسب نمود و تقدیر نامه بهترین رئیس زن در دانشگاه کوفه و جایزه زن نمونه دانشگاهی از سوی انجمن جامعه شهری نجف همچنین دهها تقدیرنامه برای مشارکت های مختلف دریافت نمود .

done in 0.052 seconds